:)

කතා 2 ක් ලිව්වා.. ලියපු වේගේ වැඩිද මංදා..

තව කතා ගොඩක් හිතේ තියනවා.. ලියන්නම් හෙමින්..
http://oyayimamayi.blogspot.com වල comment කරපු අයට ගොඩක්ම thanks.. කියවපු අයටත්…
මේ අතරෙ “වල් පල්”  ලියන්න එපා කියලා බැනපු අයත් හිටියා.. 😀
ගල් වගේම මල් සතුටින් බාර ගත්තා ඔන්න….
Advertisements

About apzi

An idiot!! fun! stupid! weird! rocking! awesome! n 18 for decades!!!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s